Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Căn cứ theo Báo cáo kết quả giao dịch sử dụng cổ phiếu quỹ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư số 67/CV-2018 ngày 03/07/2018 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21, công ty thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau: … Continue reading Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
By

Căn cứ theo Báo cáo kết quả giao dịch sử dụng cổ phiếu quỹ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư số 67/CV-2018 ngày 03/07/2018 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21, công ty thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

bao-cao-68

Bạn có quan tâm