Báo cáo kết quả giao dịch sử dụng cổ phiếu quỹ

Sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông nội bộ [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/10/bao-cao-kq-gd-23102017.pdf”]

By

Sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông nội bộ

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/10/bao-cao-kq-gd-23102017.pdf”]

Bạn có quan tâm