Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng – Đại hội cổ đông 2019

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

Mã chứng khoán: C21

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2019

Văn bản đính kèm:

Tải về tại đây (PDF)