Văn bản chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC

Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có Văn bản chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập cho năm tài chính 2019 theo quy định.Công ty phải công bố Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính soát xét quý năm 2019 trong … Continue reading Văn bản chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC

By

Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có Văn bản chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập cho năm tài chính 2019 theo quy định.Công ty phải công bố Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính soát xét quý năm 2019 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký bao cáo soát xét Báo cáo tài chính.

Công ty phải công bố Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xoát xét năm 2019 trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký bao cáo soát xét Báo cáo tài chính.

Công ty phải công bố Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký bao cáo kiểm toán Báo cáo tài chính.

Bạn có quan tâm