Thủ tục thực hiện chia cổ phiếu

Thông qua việc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/09/chia-cp-quy-2017.pdf”]

By

Thông qua việc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/09/chia-cp-quy-2017.pdf”]

Bạn có quan tâm