Thông báo xin từ nhiệm thành viên HĐQT

Ông Đinh Thế Hiển xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 tu-nhiem
By

Ông Đinh Thế Hiển xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

tu-nhiem

Bạn có quan tâm