Thông báo xin từ nhiệm thành viên HĐQT

Ông Đinh Thế Hiển xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

By

Ông Đinh Thế Hiển xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

tu-nhiem

Bạn có quan tâm