Thông báo: V/v tạm ứng cổ tức 2016

Tạm ứng cổ tức 2016 như sau: Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12% mệnh giá (1.200 đồng/cp) Hình thức chi trả: bằng tiền Download (PDF, 296KB)
By

Tạm ứng cổ tức 2016 như sau:

  • Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12% mệnh giá (1.200 đồng/cp)
  • Hình thức chi trả: bằng tiền

Download (PDF, 296KB)

Bạn có quan tâm