Thông báo: V/v tạm ứng cổ tức 2016

Tạm ứng cổ tức 2016 như sau: Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12% mệnh giá (1.200 đồng/cp) Hình thức chi trả: bằng tiền [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/nghi-quyet-nhan-co-tuc-2016.pdf”]

By

Tạm ứng cổ tức 2016 như sau:

  • Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12% mệnh giá (1.200 đồng/cp)
  • Hình thức chi trả: bằng tiền

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/nghi-quyet-nhan-co-tuc-2016.pdf”]

Bạn có quan tâm