Thông báo về việc thanh toán cổ tức năm 2016

 THÔNG BÁO V/v: Thanh toán cổ tức năm 2016 – Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016; – Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016; – Căn cứ Nghị quyết HĐQT 01/2017/NQ-HĐQT  ngày 13/03/2017; Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc … Continue reading Thông báo về việc thanh toán cổ tức năm 2016

By

 THÔNG BÁO

V/v: Thanh toán cổ tức năm 2016

– Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016;

– Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016;

– Căn cứ Nghị quyết HĐQT 01/2017/NQ-HĐQT  ngày 13/03/2017;

Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thanh toán cổ tức  năm 2016 với nội dung như sau:

Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

Mã chứng khoán: C21

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức): 31/03/2017

Tỷ lệ trả cổ tức: 12% mệnh giá (1.200 đồng/cổ phiếu)

Hình thức chi trả: bằng tiền

Ngày thanh toán cổ tức: 20/04/2017

Địa điểm thực hiện và thủ tục chi trả:

  • Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 20/04/2017 tại Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 – Lầu 10, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần (từ Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy: buổi sáng từ 8h30 đến 12h; buổi chiều từ 13h30 đến 17h). Cổ đông vui lòng xuất trình Chứng minh nhân dân và sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.

 

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2017

  1. HĐQT

Chủ Tịch

(đã ký)  

TRẦN CÔNG TUẤN

Bạn có quan tâm