Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT công ty

By
cbtt-bat-thuong-lay-y-kien-cd-bang-van-ban

Bạn có quan tâm