Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2015 & tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

THÔNG BÁO V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2015 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 Mã chứng khoán: C21 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000đ/cp Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết Ngày … Continue reading Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2015 & tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

By

THÔNG BÁO

V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2015 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thế Kỷ 21
 • Mã chứng khoán: C21
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000đ/cp
 • Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết
 • Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2015 và tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016): 23/03/2016

1) Tạm ứng cổ tức năm 2015  bằng tiền mặt:

 • Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu)
 • Ngày thanh toán: 14/04/2016
 • Địa điểm thực hiện:

+   Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+   Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 – lầu 10, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q1, Tp. HCM bắt đầu từ ngày 14/04/2016 (vào giờ hành chánh các ngày làm việc trong tuần). Khi đến nhận cổ tức, Cổ đông vui lòng mang theo sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần và CMND.

2) Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016:

 • Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  –  01 quyền biểu quyết
 • Thời gian thực hiện: Ngày 23/04/2016
 • Địa điểm thực hiện: Báo Tuổi Trẻ – 60A Hoàng Văn Thụ, P9, Phú Nhuận
 • Nội dung họp: Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016, quyết định chia cổ tức năm 2015 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2016, bầu bổ sung TV. HĐQT, Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và  một số nội dung khác theo quy định của Điều lệ.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRẦN MINH ĐỨC

Bạn có quan tâm