Thông báo chào mua công khai cổ phiếu C21

Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 2414/UBCK-QLPH ngày 20/05/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 xin thông báo về việc chào mua công khai cổ phiếu C21 làm cổ phiếu quỹ như sau: I. Thông tin về tổ chức chào mua công … Continue reading Thông báo chào mua công khai cổ phiếu C21

By

Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 2414/UBCK-QLPH ngày 20/05/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 xin thông báo về việc chào mua công khai cổ phiếu C21 làm cổ phiếu quỹ như sau:

I. Thông tin về tổ chức chào mua công khai: Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21

 1. Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thế Kỷ 21
 2. Vốn điều lệ: 193.363.710.000 đồng
 3. Địa chỉ trụ sở chính: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
 4. Điện thoại: 08.3825 6395 – Fax: 08.3825 6396
 5. Nơi mở tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
 6. Số hiệu tài khoản: 001C600555

II. Thông tin về đợt chào mua công khai

 1. Tên cổ phiếu được chào mua công khai: Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21
 2. Mã chứng khoán: C21
 3. Loại cổ phiếu chào mua: cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng
 4. Số lượng cổ phiếu quỹ đang có: 1.000.000 cổ phiếu
 5. Tỷ lệ trên vốn điều lệ: 5,17%
 6. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến thực hiện chào mua: 4.800.000 cổ phiếu
 7. Tỷ lệ trên vốn điều lệ: 24,83%
 8. Tỷ lệ cổ phiếu quỹ dự kiến sau khi thực hiện chào mua: 30% vốn điều lệ
 9. Giá chào mua: 22.000 đồng/cổ phiếu (Hai mươi hai nghìn đồng một cổ phiếu)
 10. Nguồn vốn thực hiện: thặng dư vốn, các quỹ, và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty
 11. Mục đích chào mua: chào mua công khai cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/04/2015.
 12. Phương thức thực hiện giao dịch chào mua: giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
 13. Thời gian đăng ký chào mua: từ ngày 25/05/2015 đến ngày 24/06/2015
 14. Đối tượng chào mua: tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu C21

III. Thủ tục đăng ký bán cổ phiếu: xem chi tiết “Hướng dẫn thủ tục thực hiện”

IV. Đại lý chào mua công khai: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

Tại Hà Nội:

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
 • Địa chỉ: 08 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: 04.3928 8080 – Fax: 04.3928 9888
 • Website: www.bvsc.com.vn

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

 • Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
 • Địa chỉ: Lầu 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
 • Điện thoại: 08.3821 8564 – Fax: 08.3821 8566

* Cổ đông đăng ký bán cổ phiếu cho Công ty CP Thế Kỷ 21 vẫn được nhận cổ tức đợt cuối năm 2014 (800 đồng/cp).

CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
TRẦN MINH ĐỨC

Bạn có quan tâm