Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 11 ngày 6/8/2014 do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty cổ phần Thế kỷ 21. Ông Nguyễn Mạnh Hào, chức danh Tổng giám đốc sẽ là người đại diện theo … Continue reading Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

By

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 11 ngày 6/8/2014 do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty cổ phần Thế kỷ 21.

Ông Nguyễn Mạnh Hào, chức danh Tổng giám đốc sẽ là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thế kỷ 21, kể từ tháng 8 năm 2014.

[gview file=”thay-doi-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-cong-ty-co-phan-the-ky-21.pdf”]

 

Bạn có quan tâm