Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/10/thay-doi-sl-cp-bieu-quyet.pdf”]

By

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/10/thay-doi-sl-cp-bieu-quyet.pdf”]

Bạn có quan tâm