Thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2017

Hình thức chi trả bằng tiền mặt. Tỷ lệ trả cổ tức: 5% mệnh giá (500đ/cổ phiếu) Ngày thanh toán: 7/6/2018

By

Hình thức chi trả bằng tiền mặt. Tỷ lệ trả cổ tức: 5% mệnh giá (500đ/cổ phiếu)

Ngày thanh toán: 7/6/2018

thanh-toan-co-tuc-2017

Bạn có quan tâm