Tăng vốn điều lệ tại công ty TNHH MTV Đảo Ngọc Thế Kỷ 21

C21 thực hiện cấp vốn bằng tiền mặt nhằm tăng vốn điều lệ tại công ty TNHH MTV Đảo Ngọc Thế Kỷ 21 từ 45.000.000.000đ lên 62.000.000.000đ

By
NQ2

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Bạn có quan tâm