Tài liệu ĐHCĐ 2019

Tài liệu cho Đại hội cổ đông 2019 Bao gồm các tài liệu sau: Thư mời họp Chương trình Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2019 Báo cáo tổng kết năm 2018 Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2018 Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 Báo cáo của Ban kiểm … Continue reading Tài liệu ĐHCĐ 2019

By

Tài liệu cho Đại hội cổ đông 2019

Bao gồm các tài liệu sau:

 1. Thư mời họp
 2. Chương trình
 3. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2019
 4. Báo cáo tổng kết năm 2018
 5. Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2018
 6. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018
 7. Báo cáo của Ban kiểm soát
 8. Kế hoạch năm 2019
 9. Tờ trình của HĐQT về những vấn đề thường niên
 10. Tờ trình về việc: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 11. Tờ trình về việc: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
 12. Tờ trình về việc: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024
 13. Dự thảo nghị quyết
 14. Thẻ biểu quyết
 15. Phiếu biểu quyết
 16. Phiếu bầu cử HĐQT
 17. Giấy ủy quyền
 18. Giấy đề nghị, đề cử Thành viên HĐQT (dành cho cổ đông)
 19. Giấy đề nghị, đề cử Thành viên HĐQT (dành cho nhóm cổ đông)
 20. Giấy đề nghị tự đề cử Thành viên HĐQT
 21. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần
 22. Mẫu sơ yếu lý lịch
 23. Quy chế đề cử, bầu cử Thành viên HĐQT

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/tai-lieu-DHCD-2019.pdf”]

Bạn có quan tâm