Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông năm 2020

By
1-.-Thư-mời-họp

2-.-Chương-trình-ĐHĐCĐ-năm-2020

3-.-Giấy-ủy-quyền

4a-.-Quy-chế-làm-việc-ĐHĐCD-năm-2020

4b-.-Báo-cáo-tổng-kêt-2019

5-.-báo-cáo-tài-chính-hợp-nhất-năm-2019

6-.-Kế-hoạch-2020

7-.-Báo-cáo-hoạt-động-HĐQT-năm-2019

8-.-Tờ-trình-của-HĐQT-về-vấn-đề-thường-niên

9-.-tờ-trình-phương-án-chia-cổ-phiếu-quỹ

10-old-.-Tờ-trình-phương-án-phát-hành-cổ-phiếu-cổ-đông-hiện-hữu

11-.-Tờ-trình-thay-đổi-cơ-cấu-tổ-chức-quản-lý-của-TK21

12-.-Tờ-trình-miễn-nhiệm-thành-viên-HĐQT

13-.-Tờ-trình-thông-qua-nội-dung-sửa-đổi-bổ-sung-điều-lệ-và-quy-chế-quản-trị-nội-bộ-công-ty

14-.-Báo-cáo-của-ban-kiểm-soát

15-thuyết-minh-sửa-đổi-điều-lệ

16-.-thuyết-minh-sửa-đổi-quy-chế-nội-bộ-quản-trị

17-.-Thẻ-biểu-quyết

18-.-Phiếu-biểu-quyết

Bạn có quan tâm