Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 kính mời Quý cổ đông công ty tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017. Quý cổ đông có thể xem, sao kê tài liệu, mẫu giấy ủy quyền tại đây. Thư mời họp Đại hội cổ đông 2017 Chương trình Đại hội … Continue reading Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017

By

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 kính mời Quý cổ đông công ty tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017. Quý cổ đông có thể xem, sao kê tài liệu, mẫu giấy ủy quyền tại đây.

 1. Thư mời họp Đại hội cổ đông 2017
 2. Chương trình Đại hội cổ đông 2017
 3. Quy chế làm việc Đại hội cổ đông 2017
 4. Tổng kết năm 2016
 5. Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt 
 6. Báo cáo hoạt động HĐQT 2016
 7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
 8. Kế hoạch năm 2017
 9. Tờ trình vấn đề thường niên
 10. Tờ trình chia cổ phiếu quỹ 2017
 11. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
 12. Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết
 13. Mẫu giấy ủy quyền

Bạn có quan tâm