Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2015

Quý cổ đông có thể tải về tài liệu về Đại hội cổ đông thương niên 2015 bao gồm các văn bản sau: Thư mời ĐHCĐ 2015 Chương trình ĐHCĐ Báo cáo tổng kết 2014 Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban kiểm soát Kế hoạch 2015 Tờ trình vấn … Continue reading Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2015

By

Quý cổ đông có thể tải về tài liệu về Đại hội cổ đông thương niên 2015 bao gồm các văn bản sau:

  1. Thư mời ĐHCĐ 2015
  2. Chương trình ĐHCĐ
  3. Báo cáo tổng kết 2014
  4. Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt
  5. Báo cáo HĐQT
  6. Báo cáo Ban kiểm soát
  7. Kế hoạch 2015
  8. Tờ trình vấn đề thường niên
  9. Phương án hủy niêm yết
  10. Mẫu giấy ủy quyền

Bạn có quan tâm