Tài liệu Đại hội cổ đông 2014

Bao gồm các file tài liệu : tổng kết năm 2013; kế hoạch đầu tư – kinh doanh năm 2014; báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt 2013l; báo cáo hoạt động HĐQT năm 2013; tờ trình của HĐQT về vấn đề thường niên; báo cáo của BKS về tình hình hoạt động và … Continue reading Tài liệu Đại hội cổ đông 2014

By

Bao gồm các file tài liệu : tổng kết năm 2013; kế hoạch đầu tư – kinh doanh năm 2014; báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt 2013l; báo cáo hoạt động HĐQT năm 2013; tờ trình của HĐQT về vấn đề thường niên; báo cáo của BKS về tình hình hoạt động và thẩm tra báo cáo tài chính

[wpfilebase tag=file id=25 /]

Bạn có quan tâm