Tài liệu cho Đại hội cổ đông năm 2018

Tài liệu cho Đại hội cổ đông 2018 Bao gồm các tài liệu sau: Thư mời Chương trình ĐHCĐ 2018 Quy chế làm việc ĐHCĐ Tổng kết năm 2017 Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2017 Báo cáo Hội đồng quản trị  Báo cáo của Ban kiểm soát Kế hoạch năm 2018  … Continue reading Tài liệu cho Đại hội cổ đông năm 2018

By

Tài liệu cho Đại hội cổ đông 2018

Bao gồm các tài liệu sau:

 1. Thư mời
 2. Chương trình ĐHCĐ 2018
 3. Quy chế làm việc ĐHCĐ
 4. Tổng kết năm 2017
 5. Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2017
 6. Báo cáo Hội đồng quản trị 
 7. Báo cáo của Ban kiểm soát
 8. Kế hoạch năm 2018 
 9. Tờ trình vấn đề thường niên 
 10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ – Quy chế quản trị công ty
 11. Tờ trình phát hành riêng lẻ cổ phiếu quỹ
 12. Tờ trình bầu HĐQT 2018 – 2023
 13. Tờ trình bầu Ban kiểm soát 2018 – 2023
 14. Dự thảo nghị quyết 
 15. Mẫu phiếu biểu quyết
 16. Thẻ biểu quyết
 17. Mẫu phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát
 18. Mẫu giấy ủy quyền
 19. Giấy đề cử thành viên HĐQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông
 20. Giấy đề nghị tự đề cử thành viên HĐQT
 21. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần
 22. Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần
 23. Phụ lục 1: Sửa đổi Điều lệ công ty
 24. Phụ lục 2: Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 25. Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát
 26. Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2018/04/tai-lieu-dai-hoi.pdf”]

Bạn có quan tâm