Sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu

Mục đích: Thưởng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/09/CBTT-chia-cpq.pdf”]

By

Mục đích: Thưởng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/09/CBTT-chia-cpq.pdf”]

Bạn có quan tâm