Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

C21 được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp thứ V thông qua ngày 29/11/2005, tuân thủ các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Cơ cấu bộ máy quản lý công ty

C21 được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Cấu trúc tổ chức của Công ty được xây dựng theo cấu trúc chức năng nhằm phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Sơ đồ tổ chức

so-do-to-chuc

Cơ cấu tổ chức

Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 có 5 thành viên, bao gồm một 1 Chủ tịch và 4 thành viên:

  • Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Công Tuấn
  • Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Minh Tuấn
  • Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Mạnh Hào
  • Thành viên HĐQT độc lập: Ông Đinh Thế Hiển
  • Thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Anh Thư

Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 1 trưởng bản và 2 kiểm soát viên:

  • Trưởng BKS: Bà Nguyễn Thị Kim Dung
  • Thành viên BKS: Bà Nguyễn Thị Thu Hương
  • Thành viên BKS: Ông Võ Hoàng Chương

Ban Tổng Giám đốc gồm:

  • Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Mạnh Hào
  • Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Minh Tần

Các đơn vị thành viên

Công ty cổ phần Thế kỷ 21 và các đơn vị thành viên
Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 và các đơn vị thành viên