Quyết định về việc tạm ứng cổ tức năm 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21; Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2015; Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường … Continue reading Quyết định về việc tạm ứng cổ tức năm 2015

By
  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
  • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21;
  • Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2015;
  • Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2015 và biên bản họp HĐQT số 01/2016/BBH-HĐQT  ngày 04/03/2016;

Sau khi bàn bạc HĐQT đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm ứng cổ tức năm 2015  như sau:  

  • Tỷ lệ chi cổ tức: 10 % mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần)
  • Hình thức chi trả : bằng tiền
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2016
  • Ngày thanh toán cổ tức: 14/04/2016
  • Địa điểm thực hiện và thủ tục chi trả:

+  Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 14/04/2016 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) tại Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21- lầu 10, số 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Tp. HCM.

Điều  2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 08/03/2016. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

 

CÔNG TY CP THẾ KỶ 21

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký) 

TRẦN MINH ĐỨC

Bạn có quan tâm