Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty cổ phần Thế Kỷ 21 và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Huỳnh Sơn Phước từ ngày 1/7/2014 [gview file=”quyet-dinh-mien-nhiem-va-bo-nhiem-chuc-vu-tong-giam-doc.pdf”]  

By

Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty cổ phần Thế Kỷ 21 và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Huỳnh Sơn Phước từ ngày 1/7/2014

[gview file=”quyet-dinh-mien-nhiem-va-bo-nhiem-chuc-vu-tong-giam-doc.pdf”]

 

Bạn có quan tâm