Nghị quyết HĐQT về việc dùng cổ phiếu quỹ phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư năm 2018

HĐQT thống nhất triển khai phương án dùng CPQ phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư năm 2018

By

HĐQT thống nhất triển khai phương án dùng CPQ phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư năm 2018

NQHDQT_5-22-2018

Bạn có quan tâm