Nghị quyết về việc giải thể công ty TNHH MTV Thế Kỷ 21

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 Căn cứ biên bản họp HĐQT số 16/BBH-HĐQT  ngày 21/11/2014 Sau khi bàn bạc HĐQT … Continue reading Nghị quyết về việc giải thể công ty TNHH MTV Thế Kỷ 21

By
  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
  • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21
  • Căn cứ biên bản họp HĐQT số 16/BBH-HĐQT  ngày 21/11/2014

Sau khi bàn bạc HĐQT đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc giải thể Công ty con của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 là Công ty TNHH MTV Thế Kỷ 21, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3304000013 cấp ngày 12/09/2006, địa chỉ tại thôn Viêm Đông, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

Điều 2:  Hội đồng quản trị giao Ông Đặng Hồng Ân – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thế Kỷ 21, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty  TNHH MTV Thế Kỷ 21 làm đại diện để tiến hành các thủ tục giải thể công ty con theo quy định của Pháp luật.

Điều  3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 05/12/2014. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này

CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

                                                                                                        (đã ký)

                                                                                            TRẦN MINH ĐỨC

Bạn có quan tâm