Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chọn công ty kiểm toán năm 2013

Chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 và cả năm 2013 cho công ty cổ phần Thế Kỷ 21, các công ty con và báo cáo hợp nhất GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
By

Chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 và cả năm 2013 cho công ty cổ phần Thế Kỷ 21, các công ty con và báo cáo hợp nhất

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Bạn có quan tâm