Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chọn công ty kiểm toán năm 2013

Chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 và cả năm 2013 cho công ty cổ phần Thế Kỷ 21, các công ty con và báo cáo hợp nhất [gview file=”nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-chon-cong-ty-kiem-toan-nam-2013.pdf”]

By

Chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 và cả năm 2013 cho công ty cổ phần Thế Kỷ 21, các công ty con và báo cáo hợp nhất

[gview file=”nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-chon-cong-ty-kiem-toan-nam-2013.pdf”]

Bạn có quan tâm