Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Bà Nguyễn Thị Anh Thư thay thế ông Đặng Hồng Ân là người được ủy quyền công bố thông tin của công ty cổ phần Thế Kỷ 21 kể từ ngày 1/5/2016 [gview file=”thay-doi-nguoi-duoc-uy-quyen-cong-bo-thong-tin.pdf”]

By

Bà Nguyễn Thị Anh Thư thay thế ông Đặng Hồng Ân là người được ủy quyền công bố thông tin của công ty cổ phần Thế Kỷ 21 kể từ ngày 1/5/2016

[gview file=”thay-doi-nguoi-duoc-uy-quyen-cong-bo-thong-tin.pdf”]

Bạn có quan tâm