Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức 2018 (đợt cuối)

Tỷ lệ chi cổ tức: 10% mệnh giá (1.000đ/cổ phần). Hình thức chi trả bằng tiền mặt

By

Tỷ lệ chi cổ tức: 10% mệnh giá (1.000đ/cổ phần). Hình thức chi trả bằng tiền mặt

thanh-toan-co-tuc-2018

Bạn có quan tâm