Nghị quyết HĐQT về việc nhận cổ tức năm 2014 (đợt cuối)

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 (đợt cuối) bằng tiền, tỷ lệ 8% [gview file=”nghi-quyet-hdqt-ve-viec-nhan-co-tuc-nam-2014-dot-cuoi.pdf”]  

By

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 (đợt cuối) bằng tiền, tỷ lệ 8%

[gview file=”nghi-quyet-hdqt-ve-viec-nhan-co-tuc-nam-2014-dot-cuoi.pdf”]

 

Bạn có quan tâm