Nghị quyết HĐQT số 08/2013/NQ-HĐQT

Thông qua việc Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 chuyển nhượng 15% vốn điều lệ của Công ty TNHH  Khu nghĩ dưỡng Bãi Dài toak lạc tại xã Cam Hải Đông. huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Soleman Services S.A với giá trị chuyển nhượng là 12.522.000.000 VNĐ [gview file=”nghi-quyet-hdqt-so-082013nq-hdqt.pdf”]

By

Thông qua việc Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 chuyển nhượng 15% vốn điều lệ của Công ty TNHH  Khu nghĩ dưỡng Bãi Dài toak lạc tại xã Cam Hải Đông. huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Soleman Services S.A với giá trị chuyển nhượng là 12.522.000.000 VNĐ

[gview file=”nghi-quyet-hdqt-so-082013nq-hdqt.pdf”]

Bạn có quan tâm