Nghị quyết HĐQT số 05/2013/NQ-HĐQT

Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy Titan với Công ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn [gview file=”nghi-quyet-hdqt-so-052013nq-hdqt.pdf”]

By

Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy Titan với Công ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn

[gview file=”nghi-quyet-hdqt-so-052013nq-hdqt.pdf”]

Bạn có quan tâm