Nghị quyết HĐQT số 02/2014/NQ-HĐQT

Thông qua việc Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 nhận chuyển nhượng 8% vốn điều lệ của công ty TNHH Sao Mai - Thế Kỷ 21 từ ông Bùi Quốc Toản [gview file="nghi-quyet-hdqt-so-022014nq-hdqt.pdf"]
By

Thông qua việc Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 nhận chuyển nhượng 8% vốn điều lệ của công ty TNHH Sao Mai – Thế Kỷ 21 từ ông Bùi Quốc Toản

[gview file=”nghi-quyet-hdqt-so-022014nq-hdqt.pdf”]

Bạn có quan tâm