Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các quyết định [gview file=”nghi-quyet-dhcd-thuong-nien-2014.pdf”]

By

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các quyết định

[gview file=”nghi-quyet-dhcd-thuong-nien-2014.pdf”]

Bạn có quan tâm