Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các quyết định sau: [gview file=”nghi-quyet-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2016.pdf” save=”1″]

By

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các quyết định sau:

[gview file=”nghi-quyet-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2016.pdf” save=”1″]

Bạn có quan tâm