Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các quyết định sau: [gview file=”nghi-quyet-dhcd-2015.pdf” save=”1″]

By

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các quyết định sau:

[gview file=”nghi-quyet-dhcd-2015.pdf” save=”1″]

Bạn có quan tâm