Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017 [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/nghi-quyet-DHCD-2017.pdf”]

By

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/nghi-quyet-DHCD-2017.pdf”]

Bạn có quan tâm