Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013

Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động 2012, báo cáo kế quả kinh doanh 2012 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 của công ty cổ phần Thế Kỷ 21 [gview file=”nghi-quyet-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2013.pdf”]

By

Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động 2012, báo cáo kế quả kinh doanh 2012 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 của công ty cổ phần Thế Kỷ 21

[gview file=”nghi-quyet-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2013.pdf”]

Bạn có quan tâm