Nghị quyết số 1/2015 về việc chuyển nhượng 5% vốn trong Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 19/01/2015 Sau khi bàn bạc HĐQT đã nhất … Continue reading Nghị quyết số 1/2015 về việc chuyển nhượng 5% vốn trong Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài

By
  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
  • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21
  • Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 19/01/2015

Sau khi bàn bạc HĐQT đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 chuyển nhượng  5% vốn điều lệ của Công ty  TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài tọa lạc tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Soleman Services S.A với giá trị chuyển nhượng là  4.174.000.000 VNĐ.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ông Nguyễn Mạnh Hào – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 làm đại diện để tiến hành các thủ tục chuyển nhượng vốn góp theo quy định của Pháp luật.

Điều  3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 28/01/2015. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRẦN MÌNH ĐỨC

(Đã ký)

Bạn có quan tâm