Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ quỹ cho cổ đông hiên hữu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/09/ngay-dk-thuc-hien-quyen-tra-cp-thuong.pdf”]

By

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/09/ngay-dk-thuc-hien-quyen-tra-cp-thuong.pdf”]

Bạn có quan tâm