Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức và tổ chức ĐHCĐ 2018

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2017 cho cổ đông hiện hữu và tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018 [gview file=”https://c21.com.vn/wp-content/uploads/2018/03/dkcc-co-tuc.pdf”]

By

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2017 cho cổ đông hiện hữu và tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018

[gview file=”https://c21.com.vn/wp-content/uploads/2018/03/dkcc-co-tuc.pdf”]

Bạn có quan tâm