Giải trình số liệu BCTC trước và sau kiểm toán

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 xin giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC năm 2014 trước và sau kiểm toán [gview file=”giai-trinh-so-lieu-bctc-truoc-va-sau-kiem-toan.pdf”]

By

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 xin giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC năm 2014 trước và sau kiểm toán

[gview file=”giai-trinh-so-lieu-bctc-truoc-va-sau-kiem-toan.pdf”]

Bạn có quan tâm