Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2017

UBCKNN chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2017 [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/CBTT.pdf”]

By

UBCKNN chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2017

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/CBTT.pdf”]

Bạn có quan tâm