Chuyển nhượng vốn điều lệ của công ty TNHH An Việt

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 nhận chuyển nhượng 70% vốn điều lệ của công ty TNHH An Việt với trị giá nhận chuyển nhượng là 11.900.000.000 VNĐ [gview file=”chuyen-nhuong-von-dieu-le-an-viet.pdf” save=”1″]

By

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 nhận chuyển nhượng 70% vốn điều lệ của công ty TNHH An Việt với trị giá nhận chuyển nhượng là 11.900.000.000 VNĐ

[gview file=”chuyen-nhuong-von-dieu-le-an-viet.pdf” save=”1″]

Bạn có quan tâm