Chọn công ty kiểm toán 2016

Chọn công ty kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán cả năm 2016 cho Công ty cổ phần Thế Kỷ 21, các công ty con và báo cáo hợp nhất [gview file=”chon-cty-kiem-toan-2016.pdf”]

By

Chọn công ty kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán cả năm 2016 cho Công ty cổ phần Thế Kỷ 21, các công ty con và báo cáo hợp nhất

[gview file=”chon-cty-kiem-toan-2016.pdf”]

Bạn có quan tâm