C21 nhận chuyển nhượng vốn từ công ty TNHH Minh Trân

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 nhận chuyển nhượng 40% vốn điều lệ của Công ty TNHH Khoa học nông nghiệp Minh Trân với tổng giá trị là 8.400.000.000 VNĐ [gview file=”chuyen-nhuong-von-dieu-le-Minh-Tran.pdf”]

By

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 nhận chuyển nhượng 40% vốn điều lệ của Công ty TNHH Khoa học nông nghiệp Minh Trân với tổng giá trị là 8.400.000.000 VNĐ

[gview file=”chuyen-nhuong-von-dieu-le-Minh-Tran.pdf”]

Bạn có quan tâm