Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2013

Số cổ đông tham dự đại hội hôm nay có mặt trực tiếp là 98 và ủy quyền 108, đại diện cho 14.380.642 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 78,43% trên tổng số 18.336.371 cổ phiếu [gview file=”bien-ban-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2013.pdf”]

By

Số cổ đông tham dự đại hội hôm nay có mặt trực tiếp là 98 và ủy quyền 108, đại diện cho 14.380.642 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 78,43% trên tổng số 18.336.371 cổ phiếu

[gview file=”bien-ban-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2013.pdf”]

Bạn có quan tâm