Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2013

Số cổ đông tham dự đại hội hôm nay có mặt trực tiếp là 98 và ủy quyền 108, đại diện cho 14.380.642 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 78,43% trên tổng số 18.336.371 cổ phiếu GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
By

Số cổ đông tham dự đại hội hôm nay có mặt trực tiếp là 98 và ủy quyền 108, đại diện cho 14.380.642 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 78,43% trên tổng số 18.336.371 cổ phiếu

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Bạn có quan tâm