Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013

HĐQT hợp với ban TGĐ về việc tổng kết tình hình hoạt động 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2013, họp góp ý và thông qua văn kiện trình Đại hội cổ đông năm 2013 GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
By

HĐQT hợp với ban TGĐ về việc tổng kết tình hình hoạt động 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2013, họp góp ý và thông qua văn kiện trình Đại hội cổ đông năm 2013

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Bạn có quan tâm