Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng cuối năm 2013)

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc: HĐQT hợp với ban Tổng Giám đốc v/v tổng kết tính hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2013, chuyển nhượng vốn điều lệ tại công ty con,… [gview file=”bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-6-thang-cuoi-nam-2013.pdf”]

By

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc: HĐQT hợp với ban Tổng Giám đốc v/v tổng kết tính hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2013, chuyển nhượng vốn điều lệ tại công ty con,…

[gview file=”bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-6-thang-cuoi-nam-2013.pdf”]

Bạn có quan tâm